COVID-19

Algemene richtlijnen voor de gasten:

 • Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. Maar:

a. aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten

b. aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.

 • Op het terras mag je alleen zitten, niet staan.
 • Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt
 • Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op
 • Was bij binnenkomst grondig je handen
 • Was na het toiletbezoek grondig je handen
 • Betaal contactloos (pin of mobiel)
 • Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.

General guidelines for guests:

 • Keep 1.5 meters away from other guests and employees. But:

A maximum of 2 persons or a joint household consisting of more persons may be seated at a table within 1.5 meters of each other

at the bar, a maximum of 2 people or a joint household consisting of more people may be within 1.5 meters of each other.

 • You can sit alone on the terrace, not stand.
 • Stay at home if you have a cold or flu
 • The catering company can refuse guests if there are suspected colds and / or flu complaints
 • Always follow the instructions of the personnel
 • Wash your hands thoroughly upon entry
 • Wash your hands thoroughly after using the toilet
 • Pay contactless (pin or mobile)
 • If you do not comply with the 1.5m rules of the catering company and / or the applicable 1.5m rules of the government, access to the catering company can be denied. Damage that the catering company suffers from your actions contrary to those rules can be recovered from you.
Bellamypark 32 4381 CK Vlissingen Nederland